ÁÜF

A SPORTISIMO társaság általános üzleti feltételei

és

Reklamációs Szabályzata

 

A SPORTISIMO s.r.o. korlátolt felelősségű társaság, székhelye: Řevnická 4/170, 155 21 Prága 5, KSH-szám: 26194627, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon C szakasz 78675 lajstromszámon (a továbbiakban „Eladó“) ezúton teszi közzé az Eladó www.molo-sport.hu internetes honlapon (a továbbiakban „Oldalak“) található webáruházában végzett áruvásárlást szabályozó általános üzleti feltételeit (a továbbiakban „ÁÜF“).

 

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Megrendelésével a vásárló elfogadja a felek Eladó általi áruértékesítésből következő kölcsönös jogait és kötelességeit szabályozó jelen ÁÜF-t. A vásárló és az Eladó kölcsönös viszonyát a jelen, mindkét fél számára kötelező érvényű ÁÜF-ek szabályozzák, kivéve azon eseteket, amikor a megkötésre került szerződés kifejezetten másként rendelkezik. Az ÁÜF megszabják az Eladó és ügyfelei (vásárlói) jogait és kötelességeit, és jelenlegi formájukban az (áru) adásvételi szerződés tartalmát, illetve annak szerves részét képezik. A jelen ÁÜF által kifejezetten nem szabályozott jogokat és kötelezettségeket a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szabályozzák.

 

II. TÁJÉKOZATÁSNYÚJTÁSI KÖTELESSÉG

Az Eladó ezúton tájékoztatja a vásárlókat, a vásárlók pedig megrendeléseik leadásával igazolják, hogy az Eladó tájékoztatást nyújtott a számukra a következőkről:

 

(i) az Eladó személyazonosító adatairól: név: SPORTISIMO s.r.o., székhelye: Řevnická 4/170, 155 21 Prága 5, KSH-szám: 26194627, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon C szakasz 78675 lajstromszámon, a telefonszámok és az elektronikus postacím, valamint a további kapcsolattartási adatok az Oldalakon a - Kapcsolatok - menüpont alatt találhatók,

 

(ii) az árukról és szolgáltatásokról (a továbbiakban "Áru"), valamint azok fő jellemzőiről, amelyek minden Áru esetében önállóan, esetleg - (a gyártó/forgalmazó) másik internetes oldalára mutató - hivatkozás útján kerülnek az Oldalon ismertetésre,

 

(iii) az egyes Áruk végső fogyasztói áráról, esetleg azok kiszámításának módjáról, beleértve minden adónemet és illetéket is,

 

(iv) a fizetési módokról, beleértve az esetleges előlegfizetési kötelességeket is, amelyek minden esetben feltüntetik a vásárló egyes Árukkal kapcsolatos választási lehetőségeit. A felkínált fizetési módok közüli választás joga a vásárlót illeti meg, azonban a választást követően a kiválasztott mód az Eladó hozzájárulása nélkül már nem módosítható,

 

(v) az Áru szállításának vagy átadásának módjáról, amely minden konkrét Áru esetében a vásárló választási joga. A vásárló a felkínált lehetőségek közül választ, azonban a választást követően a kiválasztott mód az Eladó hozzájárulása nélkül már nem módosítható,

 

(vi) az Áru szállítással kapcsolatos költségeiről, amelyek minden esetben feltüntetésre kerülnek az egyes szállítási módok mellett. Az Áru szállítási módjának kiválasztásával a vásárló egyúttal egyetért a kapcsolódó költségekkel is - azaz az Áru leszállításával kapcsolatosan fizetendő árral.

 

(vii) a hibás teljesítésekkel és jótállással kapcsolatos jogokról szóló adatokról, valamint e jogok érvényesítésére vonatkozó feltételekről a jelen ÁÜF-ben alább olvasható információknak megfelelően,

 

(viii) arról, hogy az Eladó digitális és védett formában megőrzi a vásárlóval kötendő Áruszállítási Szerződés megkötéséhez vezető megrendelések tartalmát, mégpedig a vásárló által közölt személyes és egyéb adatokkal együtt, és azok védelme érdekében a jelenleg általánosan elterjedt műszaki és biztonsági rendszereknek megfelelő aktuális műszaki intézkedéseket alkalmaz; a vásárló továbbá jogosult bármikor tájékoztatást kérni az aktuálisan alkalmazott műszaki eszközökről, az Eladó pedig a vásárló kérése alapján olyan megfelelő terjedelmű tájékoztatás nyújt a számára, amely nem veszélyezteti az Eladó üzleti titkait és egyes információk bizalmas jellegét,

 

(ix) arról, hogy a megrendelések és az Eladó által tárolt esetleges további adatok digitális tartalma kompatibilis (és felhasználható) a standard esetben aktuálisan elterjedt (i) hardverekkel, azaz PC – personal computer és Mac – Apple platformon működő személyi számítógépekkel, valamint (ii) szoftverekkel - általánosan elterjedt irodai rendszerekkel, azaz elsősorban az aktuálisan használt Microsoft Office irodai csomaggal (különösen a word, excel stb. formátumok), Acrobat readerrel (különösen a PDF formátum), standard web/internet formátumokkal (html formátum). Az Eladó a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a fenti formátumokat és neveket a közérthető közlés érdekében azok leggyakrabban használt formájában tünteti fel.

 

(x) távközlési eszközökkel kapcsolatos költségekről, amikor is az Oldalak felhasználásához/használatához semmilyen további költségek, díjak stb. nem kapcsolódnak, kivéve az internetes kapcsolat létrehozásával kapcsolatos, elengedhetetlenül szükséges költségeket, amelyeket a vásárló az általa használt internetszolgáltatás függvényében fizet,

 

(xi) az elállás lehetőségeiről, amikor is a vásárlónak indok feltüntetése nélkül joga van elállni az Árura vonatkozó adásvételi szerződéstől, éspedig az Áru (utolsó része) átvételének napjától számított harminc napos határidőn belül, amint az alább olvasható,

 

(xii) arról, hogy a vásárlónak jogában áll az Eladónak bármilyen formában és tárgyban panaszt nyújtani be, amellyel az Eladó foglalkozni köteles, és amellyel kapcsolatosan megtesz mindent annak rendezéséért; a vásárló továbbá az állami ellenőrző vagy felügyeleti szervekhez, különösen a Cseh Kereskedelmi Felügyelethez (www.coi.cz) és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (http://fogyasztovedelem.kormany.hu) fordulhat; amennyiben a feleknek nem sikerül megállapodásra jutniuk a vitás kérdésekkel kapcsolatosan, bármelyikük a tárgyban illetékes bírósághoz fordulhat,

 

(xiii) arról, hogy a megrendelést archiválja, és kérésre hozzáférést engedélyez hozzá a vásárló számára,

 

(xiv) arról, hogy a megrendelés és a szerződés megkötéséhez vezető további lépések, valamint maguk az Oldalak cseh nyelvűek,

 

(xv) arról, hogy a szerződés megkötésére a szükséges adatok kitöltésével - az Áru Oldalakon történő, azaz a feltétlenül szükséges adatok megrendelési/webáruház űrlapon történő feltüntetésével és annak megerősítésével/az Áru Oldalakon történő megrendelésével kerül sor,

 

(xvi) amennyiben a megrendelés megerősítése/továbbítása előtt kiderül, hogy az adatok bevitele során hiba merült fel, a vásárló azt a szóban forgó adatok bevitelével azonos módon kijavíthatja,

 

(xvii) arról, hogy az Eladó az Oldalon számára kötelező érvényű, vagy önként betartott magatartási kódexeket tesz közzé; amennyiben az Oldalak nem tartalmaznak magatartási kódexek, az Eladó számára semmilyen magatartási kódex nem kötelező érvényű,

 

(xviii) arról, hogy a vásárló az Oldalakról az Áru szöveges formájú megrendelése/adásvételi szerződése mellett a jelen ÁÜF letöltésére is jogosult.

 

Abban az esetben, ha a jelen ÁÜF rendelkezései bármilyen okból (hibából stb.) kifolyólag eltérnek a vásárló- és fogyasztóvédelmi kérdéseket szabályozó jogszabályi rendelkezésektől, azok nem vehetők figyelembe. Mindez abban az esetben is érvényes, ha a vásárló lemond a törvény által biztosított különleges jogairól.

 

III. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS MEGKÖTÉSE

3.1 Az Oldalakon található webáruház révén a vásárlónak lehetősége nyílik az Eladó által kínált Áru megvásárlására, azaz az Árura vonatkozó adásvételi szerződést kötni az Eladóval (a továbbiakban „Szerződés”)

 

3.2 Az Áru Oldalakon keresztül végzett értékesítését az Eladó saját kiskereskedelmi tevékenysége keretén belül kínálja, és nem célja a vásárló által folytatott vállalkozói tevékenység keretén belüli továbbértékesítés. Abban az esetben, ha a vásárló a saját vállalkozói - gazdasági tevékenysége keretén belül kíván árut vásárolni, köteles e tényt a megrendelés lebonyolítása során feltüntetni, és teljesíteni az Eladó által a Szerződés Oldalak segítségével végzett megkötése érdekében megszabott kötelességeket.

 

3.3 A vásárló és az Eladó közötti Szerződés megkötésére az Áru meghatározásával kapcsolatos és elengedhetetlenül szükséges adatok (az Áru meghatározása, mérete, színe stb.), az Áruval kapcsolatos fizetési és szállítási mód meghatározása, a vásárló adatai és esetleg a megrendelés lebonyolításához/Szerződés megkötéséhez szükséges aktuális űrlap szerinti további kötelező adatok kitöltésével kerül sor. A vásárló köteles és egyben jogosult a kitöltött adatokat az Árura vonatkozó megrendelés végső elküldése/megerősítése előtt leellenőrizni, valamint a szóban forgó adatokat kijavítani/módosítani, éspedig a bevitelükkel azonos módon. A megrendelés megerősítése/továbbítása után az adatok módosítására már nem nyílik lehetőség, a megrendelés végleges és visszavonhatatlan és a Szerződés az alábbi pontban szereplő kivételtől eltekintve megkötésre került.

 

3.4 Az Eladó (az Áru mennyisége, ára, szállítási díja, szállítási távolság stb.) miatt nem standardnak minősülő üzlet függvényében jogosult a vásárlótól a megrendelés engedélyezését/megerősítését még más megfelelő módon is (kivéve az Oldalakon történő megerősítését), például telefonon, vagy írásban kérni. Ha a vásárló elutasítja a megrendelése kért módon történő megerősítését, a megrendelés semmisnek tekintendő.

 

3.5 Indokolt esetekben az Eladó lehetővé teszi a Szerződés más távközlési eszközökkel, tehát az Oldalak mellőzésével végzett megkötését is, azaz elsősorban az Eladóval folytatott e-mail kommunikáció keretén belül vagy telefonon stb. Ilyen esetben a szerződéskötés időpontjának az a pillanat tekintendő, amikor:

 

(i) a vásárló az Eladótól távközlés (elsősorban e-mail) útján kézhez kapja a Szerződés valamennyi jelentős kellékét, azaz az Áru nevét, árát, szállítási módját, szállítási díját, fizetési módját stb., valamint

 

(ii) a vásárló a Szerződés fentiek szerinti összefoglalásának kézhez vételét követő 12 órán belül nem utasítja el azt az eshop@molo-sport.hu címre megküldött e-mailben (esetleg a kapcsolattartási adatok által lehetővé tett más módon), feltüntetve az esetleges megrendelési számot vagy az Eladó által a megrendelés beazonosítására szolgáló más adatot.

 

3.6. Az Eladó nem felel azért, ha a vásárló nem kapta meg a fentiekkel kapcsolatos elektronikus kommunikációt, esetleg a megrendelt Árut, amennyiben az a vásárló által megadott címre került kikézbesítésre, ám a szóban forgó címek vonatkozásában kizárólag a kikézbesített terméket átvető, esetleg azt elutasító harmadik személy rendelkezik megfelelő jogokkal. Az Eladó nem képes és nem jogosult sem kideríteni, sem leellenőrizni a vásárló által az Áru megrendelésekor átadott adatok helyességét. A kitöltött adatok helyességéért és szabályszerűségéért a vásárló felel, illetve őt terheli az áruvásárláskor megadott információkkal kapcsolatos felelősség.

 

3.7 Az Eladónak jogában áll a megrendelési űrlapok automatikus (azaz nem emberek általi) kitöltésével szemben védelmet nyújtó műszaki/digitális eszközök használatára.

 

3.8 Az Eladó és a vásárló közötti Szerződés megkötésére az Oldalakon található megrendelési űrlap tartalmazta valamennyi kötelező adat szabályos/helyes kitöltése, valamint a megrendelés vásárló általi végső megerősítése/továbbítása alapján kerül sor (a nem kötelező adatok kitöltése tárgyában a vásárló szabadon dönt). Az Eladó távközlési eszközök (különösen a vásárló által megadott címre küldött e-mail üzenetben) segítségével igazolja vissza a vásárló számára a megrendelés átvételét.

 

3.9. A Szerződés szerinti adásvétel tárgyát kizárólag a megrendelésben/Szerződésben feltüntetett árucikkek képezik, kivéve ha a vásárló és az Eladó más értelmű megállapodást kötött.

 

3.10 A vásárló tudomásul veszi, hogy az Oldalakon keresztüli vásárlás lebonyolítására, valamint az Oldalakon szereplő adatok frissítésére való tekintettel előfordulhat, hogy a vásárló által megrendelt Áru már nem található készleten (annak ellenére, hogy az Oldalakon továbbra is elérhetőként szerepel). Ilyen esetben az Eladó a hiány beazonosítását követően haladéktalanul tájékoztatja a vásárlót. Ha a feleknek 2 napon belül nem sikerül megállapodniuk (a megrendelés határidejének meghosszabbításáról vagy a megrendelés módosításáról), a Szerződés megszűnik, és a felek egyike sem jogosult a másik féltől bármilyen kártérítés, stb. követelni.

 

3.11 Az Eladó a megkötésre kerülő Szerződésben vállalja, hogy a vásárló számára hibátlan, a specifikációval vagy az adott árutípusra jellemző tulajdonságokkal összhangban lévő olyan árut szállít:

- amely megfelel a megrendelésben/Szerződésben megadott specifikációnak,

- minden szabványnak, előírásnak és rendeletnek,

- rendelkezik cseh nyelvű (miután cseh webáruház keretén belüli áruforgalmazásról van szó) használati útmutatókkal, jótállási jegyekkel és szervizlistával, amennyiben az az adott Árucikk esetében megszokott.

- a számla (számviteli bizonylat) nyomtatott formában fizikailag mellékelésre kerül az árut tartalmazó csomagban.

 

3.12 A vásárló kérésére az Eladó köteles az Áru megvásárlásának tényét igazoló igazolást kiállítani, feltüntetve azon az eladás időpontját, az Áru leírását, árát, a szállítási helyet, a szállítás időpontját, valamint az Eladó azonosító adatait. E kötelezettségét az Eladó az Áru megrendelőlapja másolatának megküldésével is teljesíti.

3.13.A vásárlónak joga van elállni a már megkötésre került Szerződéstől (törölheti vagy módosíthatja a megrendelést) abban az esetben, ha legkésőbb a szerződés megkötése (a megrendelés megerősítése) után 2 órán belül, vagy a megrendelés csomagolópultra kerüléséig értesíti e tényről az Eladót az alábbi módozatok egyikének igénybe vételével:

(i) telefonon a +36-1-550-7359 számon - adott esetben kizárólag munkaidőben 8:00-17:30 óra között

(ii) e-mailben az eshop@molo-sport.hu címen

 

IV. TELJESÍTÉS/SZÁLLÍTÁS HELYE:

4.1. A teljesítés - áruszállítás helye a vásárló által a megrendelésben/Szerződésben meghatározott helyszín. Az Eladó minden magyarországi szállítási címre szállít, ám saját belátása szerint az Oldalak keretén belül az Áruszállítást bizonyos helyszíneken korlátozhatja.

 

4.2. Az Áru az Eladó csehországi raktárából, esetleg üzleteiből kerül leszállításra. A raktár címe: SPORTISIMO E-SHOP, Prologis Park Prague Rudná, Za panskou zahradou 1018/1, irányítószám: 252 19 Rudná u Prahy, Cseh Köztársaság.

 

4.3 Webáruház keretén belüli kapcsolattartási cím: SPORTISIMO E-SHOP, Prologis Park Prague Rudná, Za panskou zahradou 1018/1, irányítószám: 252 19 Rudná u Prahy, Cseh Köztársaság (tel.+36 155 07361 mail: eshop@molo-sport.hu).

 

4.4 Az Áru tulajdonjoga a vásárló által megszabott címre történő leszállításával száll a vásárlóra (tekintet nélkül arra a tényre, hogy ki vette át az Árut).

 

4.5. Abban az esetben, ha a vásárló az Árut harmadik személy részére rendeli (harmadik fél javára történő rendelés), a harmadik fél az Áru átvételével szerzi meg az Áruval kapcsolatos jogokat (és válik annak vásárlójává minden ehhez kapcsolódó joggal és kötelezettséggel). Abban az esetben, ha a harmadik fél megtagadja az áru átvételét, az Áruval kapcsolatos jogok birtokosává a vásárló válik, és a Szerződés továbbra is a vásárló és az Eladó közötti viszonyt szabályozza. Amennyiben a vásárló az árut harmadik személy részére értékesíti, e harmadik személyt semmilyen jogok nem illetik meg az Eladóval szemben.

 

4.6 A vásárló köteles az Árut annak átvételekor szabályszerűen és alaposan leellenőrizni és megtekinteni. Abban az esetben, ha az Árut hibásnak találja, vagy a megrendelésének ellentmondó más tényt tapasztal, köteles erről indokolatlan késedelem nélkül értesíteni az Eladót a szavatosság (jótállás) érvényesítésére vonatkozó módon.

 

V. ÁR

5.1 Az Áru Oldalakon feltüntetett vételára az Áru megrendelésének/Szerződés megkötésének pillanatában érvényes. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a Szerződés megkötése - a megrendelés végső visszaigazolása előtt bármikor módosítsa az árat (nyomdahiba esetén az Áru hibátlan áron kerül értékesítésre, amennyiben a hiba nyilvánvaló volt, nem nyilvánvaló ám bizonyíthatóan sajtóhiba esetén a Szerződés megkötésére nem kerül sor), valutaárfolyam módosulás, jelentős inflációnövekedés esetén, vagy ha az Áru gyártói és egyéb szállítói részéről jelentősen megváltoznak a szállítási feltételek.

 

5.2 A vételár a fizetési módozat kiválasztására való tekintettel csak az Áru vételárának eladói számlán, vagy utánvétes fizetés esetén a futárszolgálat számláján történő jóváírásával tekinthető kifizetettnek.

 

5.3. Az Oldalakon, a megrendelés és a megkötésre került Szerződés keretén belüli feltüntetett vételár (szállítási díj (i) és fizetési mód (ii) külön megadva) az Áru végső vételára, beleértve minden adót, díjat stb., kivéve ha az Oldalakon, a megrendelésben/megkötésre került Szerződésben nem szerepel másként (egyedi csomagolás díja, stb.).

 

5.4 Az Eladó nem köteles, ám jogában áll, a vásárló számára számlát vagy az árra (és annak kifizetésére) vonatkozó más dokumentumot átadni. Az ár mértékéről és annak kifizetésével kapcsolatos fizetési kötelezettségről szóló igazolásnak a megrendelés/Szerződés minősül.

 

5.5 A teljesítés napjának az Áru leszállításának napja tekintendő, kivéve ha a vonatkozó jogszabályok ettől eltérően rendelkeznek.

 

5.6. A vásárló köteles a vételárat - beleértve az általa választott áruszállítási mód, illetve fizetési mód árát is - az általa kiválasztott módon rendezni.

 

VI. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK

6.1 Az Eladó az Árut a megrendelt Árura vonatkozóan az Oldalakon feltüntetett határidőn belül tárolja ki, illetve továbbítja.

 

6.2 Az Áru szállítására a vásárló által kiválasztott módon kerül sor azzal, hogy az Áru a kiválasztott (szállítási módnak megfelelő) futárszolgálatnak az Áru kitárolására/továbbítására rendelkezésre álló határidőn belül kerül átadásra. Az Áru leszállítására rendelkezésre álló végső határidő az Áru kiválasztott szállítási módjának függvénye. Az egyes futárszolgálatok esetében érvényes áruszállítási határidőket az Oldalak, illetve esetenként e futárszolgálatok internetes honlapjai tüntetik fel. A kitárolás pillanatától az Áru leszállításra az összes alábbi futárszolgálat esetében 24 órán belül kerül sor:

 

Magyar Posta - https://www.posta.hu/

DPD - https://www.dpd.com/hu

 

6.3 Az Áru kitárolási/szállítási határidejének számítása a szerződéskötés napjával, vagy ha a vételár kifizetésének kiválasztott módja más, mint az Áru átvételekor, az áruszállítással kapcsolatos ár kifizetésével kezdődik.

 

6.4 A kitárolási határidő a körülmények függvényében ésszerűen meghosszabbítható, amennyiben a késedelmet vis maior, vagy az Eladótól független körülmények okozzák.

 

6.5 Amennyiben az Eladó nem képes az Árut a feltüntetett határidőn belül kitárolni, e tényről indokolatlan késedelem nélkül értesíti a vásárlót. Ha a feleknek 2 napon belül nem sikerül megállapodniuk (az Áru kitárolási határidejének meghosszabbításáról vagy a megrendelés módosításáról), a Szerződés megszűnik, és a felek egyike sem jogosult a másik féltől bármilyen kártérítést, stb követelni.

 

VII. AZ ÁRUK SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEI

7.1 A vásárló a vételár mellett köteles az Áru vételárával azonos módon kifizetni az Áru szállítási díját is, mégpedig az általa kiválasztott áruszállítási módnak megfelelő áron.

 

7.2 A szállítási díj a vásárló által kiválasztott szállítási módozat függvénye, és már tartalmazza az összes adót (különösen az áfát), illetéket stb.

 

7.3 Az Áru áfával együtt értendő aktuális szállítási díja mindig az egyes szállítási módok mellett kerül ismertetésre, éspedig az adott futárszolgálat által felszámított összegben. Tekintettel az áruszállítással kapcsolatos árak lehetséges változásaira (futárszolgálatok), ezek az árak nem itt kerülnek feltüntetésre és frissítésre, hanem minden esetben az Oldalakon az Áruk mellett.

 

7.4 Az Eladó – az áruszállítási információk értelmében – az Árut bizonyos összeghatár fölött ingyen vagy kedvezményes áron is szállíthatja.

 

VIII. FIZETÉSI MÓD

8.1 A vásárló köteles az Áru árát, azaz vételárát, a kapcsolódó szállítási díjat, a kiválasztott fizetési mód díját, illetve az esetleges további díjakat az Eladó által lehetővé tett módok valamelyikén kifizetni, azaz

 

(i) ún. utánvéttel - azaz készpénzben a küldemény átvételekor,

 

(ii) online az Eladó által használt fizetési rendszer igénybe vételével (például fizetés kártyával – GP Webpay). - tájékoztatás kártyás fizetésről.

 

8.2 A vásárló által kiválasztott fizetési módhoz fizetendő díj is kapcsolódhat, amelyet a vásárló a kiválasztott vételár-fizetési módozat után az Áru vételárával együtt köteles kifizetni.

 

8.3 Tekintettel a fizetési móddal kapcsolatos árak lehetséges változásaira ezek az árak nem itt kerülnek feltüntetésre és frissítésre, hanem minden esetben az Oldalakon az Áruk mellett. A vásárló által kiválasztott fizetési módhoz kapcsolódó díj minden esetben tartalmazza az összes adót (különösen az áfát), díjat stb.

 

IX. INDOK FELTÜNTETÉSE NÉLKÜLI ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL, ÁRUCSERE

 

9.1 A vásárló az alábbi feltételek teljesülése esetén indok feltüntetése nélkül jogosult elállni az Áru Oldalak (távközlési eszközök) segítségével megkötött adásvételi Szerződésétől.

 

9.2 A vásárló jogosult indok feltüntetése nélkül, az Áru (az Áru utolsó részének) átvételétől számított 30 napon belül elállni a Szerződéstől.

 

9.3 Elállásról való szándékáról írásban értesíti az Eladót, amelyet a visszaadni kívánt Áruval egyidejűleg küld meg neki:

 

(i) postán a következő címre: SPORTISIMO, Pazonyi út 36 (Tesco épülete), 4400 Nyíregyháza

 

(ii) telefonon a következő számra: +36-1-550-7361 - adott esetben kizárólag munkaidőben 8:00 és 17:30 óra között,

(iii) e-mailben az eshop@molo-sport.hu címen,

(iv) az Oldalakon található űrlap segítségével (kézhezvételétől számított 30 napon belüli elállás a szerződéstől); a vásárló az űrlapot a számlával együtt helyezi a küldeménybe.

(vi) más egyéb alkalmas módon.

 

9.4 A felmondási idő betartására a szerződéstől való elállásról szóló értesítés 30 napos határidő letelte előtti kiküldése esetén kerül sor.

 

9.5 Amennyiben a vásárló eláll a szerződéstől, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb azonban a szerződéstől való elállásról szóló értesítés 30 napos határidő letelte előtt megküldi vagy átadja az Eladónak a tőle átvett Árut. Abban az esetben, ha kétségek merülnek fel azzal kapcsolatosan, hogy az Árut az Eladónál vásárolták, a vásárló köteles az Eladó felszólítására bizonyítani, hogy az Eladótól azon Szerződés alapján vásárolt Áruról van szó, amelytől a vásárló elállni kíván. A vásárló az Árut az Eladó következő címére juttatja vissza: SPORTISIMO, Pazonyi út 36 (Tesco épülete), 4400 Nyíregyháza. Az Áru standard küldeményként kerül visszaküldésre. Utánvétes továbbításra nincs lehetőség!

 

9.6 Az Eladó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállás szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül az átvételével azonos módon visszaszolgáltatja a vásárlónak a tőle beérkezett teljes összeget, hacsak a felek más értelmű megállapodást nem kötnek. Az Eladó kizárólag abban az esetben szolgáltatja vissza más módon a vásárlónak a tőle kapott pénzeszközöket, ha azzal a vásárló egyetértett, és e lépésnek nincs semmilyen további költségvonzata. Az összeg visszatérítésére átutalással kerül sor arra az elállásról szóló értesítésben feltüntetett számlaszámra.

 

9.7 Abban az esetben, ha a vásárló az Eladó által kínált legolcsóbb módtól eltérő áruszállítási módot választott, az Eladó a legolcsóbbként kínált szállítási módnak megfelelő összegű szállítási költséget téríti meg az Eladónak. Amennyiben a Vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, de ez csak a megvásárolt Áru egy részére vonatkozik (a Vásárló egy Szerződés/megrendelés keretén belül több Árut vásárolt, de csak az Áru egy részét érintően áll el a Szerződéstől/adja vissza), és a Szerződésben/megrendelésben az összes Áru szállítási költsége egy összegben került meghatározásra/megállapodásra, az Eladó nem téríti vissza a Vásárlónak a szállítási költségként kifizetett összeget (az ilyen szállítási költség csak abban az esetben kerül megtérítésre, ha a Vásárló a teljes szerződéstől áll el, azaz az adásvételi szerződéstől való elállás a Szerződés/megrendelés keretén belül vásárolt összes Árut érinti).

 

9.8 Ha a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, az áru Eladónak történő visszajuttatásával kapcsolatos minden közvetlen költség őt terheli, éspedig abban az esetben is, ha az áru a jellegéből kifolyólag nem juttatható vissza standard postai úton.

 

9.9 Az Eladó nem köteles visszaszolgáltatni az átvett pénzeszközöket a vásárlónak azelőtt, hogy a vásárló átadná a számára az Árut és/vagy igazolná, hogy elküldte azt.

 

9.10 A vásárló felel az Eladó felé az Áru értékcsökkenéséért, amennyiben az azért következett be, mert az Áruval a jellegére és tulajdonságaira, valamint rendeltetésszerű háztartási felhasználási területére való tekintet nélkül bántak (a továbbiakban „Kompenzáció”). Az Eladó a vásárlónál úgy érvényesíti kompenzációs igényét, hogy az Áruért kapott pénzeszközöket a Kompenzáció összegével csökkentve téríti vissza.

 

9.11 A szolgáltatásnyújtási szerződéstől való elállás esetén és amennyiben a szolgáltatás igénybe vétele a vásárló kérésére már az elálláshoz rendelkezésre álló határidő letelte előtt megkezdődött, a vásárló köteles az elállás pillanatáig nyújtott szolgáltatások árát kifizetni.

 

9.12 Az első árucsere esetén az Eladó semmilyen csomagolási díjat és postaköltséget nem számít fel a vásárlónak. Az áru cseréjére annak (kizárólag az Eladó visszaküldésre szolgáló címére történő) megküldésével nyílik mód, ajánlott e lépést előzetesen telefonon (tel.: +36-1-550-7359) egyeztetni.

 

X. TERMÉKFELELŐSSÉG, JÓTÁLLÁS, PANASZKEZELÉS (REKLAMÁCIÓ), SZERVIZ

10.1 Az Eladó felel a vásárló felé azért, hogy átvételekor az áru hibátlan. Különösen felel az Eladó a vásárló felé azért, hogy az áru a vásárló általi átvétel pillanatában:

 

(i) a felek által kötött megállapodás szerinti, illetve amennyiben a felek nem kötöttek ilyen megállapodást, akkor az Eladó vagy a gyártó által leírt tulajdonságokkal, vagy a vásárló által az Áru jellegére és a hozzá kapcsolódó reklámra való tekintettel joggal elvárt tulajdonságokkal rendelkezik,

 

(iii) az áru alkalmas az Eladó által feltüntetett, vagy az Áru jellegéből általános jelleggel következő használatra;

 

(iii) az áru minősége vagy kivitele megfelel a szerződés szerinti mintának vagy előképnek, ha a minőség vagy kivitel meghatározására a szerződéses minta vagy előkép alapján került sor,

 

(iv) az áru megfelelő mennyiségű, méretű vagy súlyú, és

 

(v) az áru megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.

 

10.2 Abban az esetben, ha a hiba az átvételétől számított tizenkét hónapon belül jelentkezik, úgy tekintendő, hogy az áru már az átvételkor hibás volt.

 

10.3 Az Eladó 24 hónap jótállást nyújt a vásárlónak az Árura (kivéve ha alább másként kerül feltüntetésre), és a szóban forgó időszak számítása az Áru átvételének pillanatával kezdődik.

 

10.4 A termékfelelősséggel kapcsolatos jogok érvényesítésétől a panaszkezelési eljárás lezárását követő, vásárló általi áruátvételig terjedő időtartam nem kerül beszámításra a jótállási időbe. Árucsere esetén a jótállási idő számítása az új áru átvételével újból kezdődik. Ugyanez vonatkozik az Áru egyes konkrét részeire is, amennyiben annak cseréjére kerül sor. A jótállási idő nem keverendő össze az Áru élettartamával, azaz azzal az időtartammal, amely alatt megfelelő használat és kezelés esetén az áru, figyelembe véve a minőségét, a funkcióit, a hasznos tulajdonságait és jellemzőit, hibátlanul teljesíti a rendeltetését.

 

[Hibás teljesítésből következő vásárlói jogok]

 

10.5 A vásárló az Áru esetében felmerülő hibás teljesítésből következő jogokat az Áru átvételétől számított 24 hónapon belül érvényesítheti. Mindez nem érvényes (a) áruhiba miatt olcsóbban értékesített Áru esetében az alacsonyabb árat indokoló hiba vonatkozásában (b) standard használat okozta árukopás eseteire (c) használt Áru esetében a használat vagy kopás vásárló általi átvétel pillanatában jellemző mértékének megfelelő hiba esetén, vagy (d) ha az az Áru jellegéből és a felek közötti megállapodásból következik.

 

10.6 Amennyiben az értékesítésre kerülő Árun, annak csomagolásán vagy a tárgyhoz mellékelt használati útmutatóban vagy reklámban feltüntetésre kerül a tárgy felhasználhatósági időtartama, a(rövidebb vagy hosszabb) jótállás ezen időtartamig érvényes. Az érvényben lévő jótállási idő nincs kihatással az Eladó termékfelelősségére.

 

10.7 Az Eladó írásos formában igazolja vissza a vásárló számára, hogy milyen terjedelemben és mennyi ideig érvényesek hibás teljesítés esetén a kötelességei. Az elismervényen feltünteti a saját nevét, címét és azonosító adatait is, valamint esetleg a személyazonossága megállapításához szükséges egyéb adatokat. Szükség esetén az Eladó az elismervényen érthető módon ismerteti saját felelőssége terjedelmét, feltételeit és időbeni hatályát, valamint a belőle következő jogok érvényesítésének módját. Az elismervényben az Eladó egyúttal azt is feltünteti, hogy a vásárló vásárlással kapcsolatos egyéb jogait mindez nem érinti. Amennyiben az Áru jellege azt lehetővé teszi, a jelen bekezdés szerinti igazolás a feltüntetett adatokat tartalmazó áruvásárlási igazolással helyettesíthető.

 

10.8 Ha az Áru nem rendelkezik a szerződés szerinti tulajdonságokkal, azaz ha hibás, a vásárló a következőket kérheti:

 

(i) hibátlan Áru átadását, és amennyiben ez a követelmény a hiba jellegéből fakadóan nem ésszerűtlen (különösen amennyiben a hiba indokolatlan késedelem nélkül is megszüntethető, vagy olyan kisebb hibáról van szó, amely semmilyen módon nem akadályozza az Áru használatát, és lehetőség nyílik ésszerű árengedmény nyújtására)

 

(ii) ha a hiba kizárólag az Áru bizonyos részeit érinti, a vásárló e részek cseréjét kérheti,

 

(iii) ha azonban az Áru hibájának jellegére való tekintettel az (i) és (ii) bekezdések szerinti eljárás nem ésszerű (különösen ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül, azaz - a felek ettől eltérő megállapodását kivéve - 30 napon belül megszüntethető), a vásárló a hiba ingyenes megszüntetésére jogosult,

 

(iv) amennyiben az előző bekezdéseknek megfelelő fenti eljárásra nem nyílik lehetőség, a vásárló elállhat a Szerződéstől.

 

10.9 Új áru leszállítására vagy alkatrészcserére a vásárló abban az esetben is jogosult, ha a hiba helyrehozható, amennyiben az árut a javítást követően ismételten felmerülő hiba vagy nagyobb számú hiba miatt nem képes rendeltetésszerűen használni. Ebben az esetben a vásárló a szerződéstől elállni is jogosult.

 

10.10 Ha a vásárló nem áll el a Szerződéstől, vagy nem érvényesíti az új, hibátlan áru leszállítására, alkatrészcserére vagy az áru megjavíttatására vonatkozó jogát, ésszerű kedvezményt kérhet a vételárból. A vásárló abban az esetben is jogosult ésszerű kedvezményre, ha az Eladó nem képes a számára új, hibátlan árut leszállítani, kicserélni az alkatrészt vagy megjavítani az árut, továbbá abban az esetben, ha az Eladó nem biztosítja ésszerű határidőn belül a hiba helyrehozását, vagy az a vásárló esetében jelentős nehézségeket okozna.

 

10.11 A vásárlót nem illetik meg a hibás teljesítésből fakadó jogok, ha a vásárlónak az átvétel előtt tudomása volt arról, hogy az Áru hibás, vagy amennyiben a hibát a vásárló maga okozta.

 

10.12. Amennyiben az Áru olyan hibát tartalmaz, amely kötelezi az Eladót, és amennyiben kedvezményes áron kínált, vagy használt Áruról van szó, a vásárló az áru cseréje helyett mértékarányos kedvezményre jogosult.

 

10.13 A szavatossági jogok (jótállás) érvényesítésére az Árut értékesítő Eladónál nyílik mód. Ha azonban az Eladó által kiállított igazoláson olyan más javítást végző személy kerül feltüntetésre, aki az Eladó vagy a vásárló számára közelebb található, a vásárló a javíttatással kapcsolatos jogait a javításra kijelölt személynél érvényesíti. Az ily módon a javítás elvégzésére kijelölt személy a javítást legkésőbb 30 napon belül hajtja végre, kivéve ha a felek más értelmű megállapodást kötnek.

 

10.14 Ha a vásárló érvényesíti a hibás teljesítésből következő (jótállási) jogait, az Eladó írásban igazolja a számára vissza, hogy mikor érvényesítette azokat, valamint a javítást és annak időtartamát.

 

10.15 A vásárló köteles értesíteni az Eladót, hogy az Áru hibás – indokolatlan késedelem nélkül megreklamálni az Árut a hiba beazonosítását követően (az Eladó nem felel a hibáért/a hiba továbbterjedéséért abban az esetben, ha a vásárló a hiba nyilvánvaló beazonosítását követően tovább használta az Árut). A hibáról szóló értesítés - az Áru megreklamálása során a vásárló tájékoztatja az Eladót arról, hogy miként nyilvánul meg a hiba, továbbá jelzi, hogy a panasz lezárásának - szavatossággal kapcsolatos jogok érvényesítésének milyen formáját részesíti előnyben azzal, hogy a kiválasztott formát az Eladóval való egyeztetés nélkül a későbbiekben nem módosíthatja.

 

10.16 A panaszérvényesítés helye az Eladó ügyfélszolgálati központjának címe: SPORTISIMO E-SHOP, Prologis Park Prague Rudná, Za panskou zahradou 1018/1, irányítószám: 252 19 Rudná u Prahy, Cseh Köztársaság – a megreklamált áru futárszolgálat igénybe vételével történő megküldéséhez. A kapcsolattartás meggyorsításához kérjük, hogy a vásárló a megreklamálni kívánt árut tartalmazó küldeményt és a fenti dokumentumokat jelölje meg a „REKLAMÁCIÓ - webáruház” felirattal, valamint hogy tüntessen fel elegendő kapcsolattartási adatot, különösen a címét és a telefonszámát. Az Eladó nem vesz át semmilyen nem kért és utánvéttel vagy az Eladó költségére szállított küldeményt.

 

10.17 A vásárló köteles bizonyítani, hogy az Árut az Eladónál vásárolta, valamint hogy a hibával kapcsolatos igényeit szerződésszerű határidőn belül érvényesíti. E tények igazolása nélkül az Eladó nem köteles elismerni a panaszt.

 

10.18 A hibák elbírálásához és a panaszok ügyintézéséhez a vásárló köteles az Árut olyan állapotban az Eladó rendelkezésére bocsátani, amely lehetővé teszi a panasz elbírálását és az eljárás lebonyolítását. Az Eladó nem köteles átvenni a megreklamált Árut, amennyiben az (i) nem olyan állapotban kerül átadásra, amely lehetővé teszi a panasz elbírálását és az eljárás lebonyolítását, valamint (ii) amennyiben az Áru nem tiszta, száraz stb., illetve nem felel meg az általános tisztasági elvárásoknak és a szokásos eljárások előírásainak.

 

10.19 Az Eladó vagy az általa megbízott dolgozó a panaszról a véleményezés céljával szerződésszerűen bemutatott Áru rendelkezésre bocsátását követően haladéktalanul, legkésőbb azonban három munkanapon belül köteles dönteni. A szóban forgó határidőbe nem kerül beszámításra az áruhiba szakszerű elbírálásához szükséges időtartam. Ha az Eladó és a vásárló nem állapotnak meg ennél hosszabb határidőről, a panaszkezelési eljárást, beleértve a hiba megszüntetését is, felesleges késlekedés nélkül, legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül kell lezárni.

 

10.20 A szállító e-mailben vagy SMS-ben tájékoztatja a fogyasztót a panaszos eljárás lezárásáról.

 

10.21 Arról, hogy mikor kerültek érvényesítésre a szavatossággal kapcsolatos jogok, mi a panasz tárgya és panaszának milyen rendezési formáját részesíti előnyben a vásárló, tovább a javíttatás engedélyezéséről és annak időtartamáról, esetleg a reklamációs eljárás lezárásának módjáról (beleértve a panasz esetleges elutasításának írásos indoklását) az Eladó automatikusan írásos igazolást ad ki a vásárló számára.

 

10.22 Amennyiben az Áru megküldéséhez futárszolgálat igénybe vételére került sor, a reklamációs eljárás lezárását követően az Áru automatikusan megküldésre kerül a vásárló címére, ellenkező esetben a reklamációs igény benyújtásának helyén lesz átvehető.

 

10.23 Abban az esetben, ha a vásárló a megreklamált Árut a megadott határidőn belül nem veszi át, az Eladó a vásárló felé megfelelő összegű tárolási díj felszámítására jogosult.

 

10.25 Jogos panasz esetén a vásárló a reklamációs igény érvényesítésével kapcsolatos célirányos ráfordítások megtérítésére jogosult (beleértve az áru standard futárszolgálat bevonásával történő eljuttatását kísérő költségeket is).

 

XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11.1 Abban az esetben, ha az Eladó az Áru megvásárlásával kapcsolatosan további előnyöket (például hosszabb árucsere határidőket stb.) biztosít a vásárló számára, ezek az előnyök és a velük kapcsolatos további kötelességek az Áru megvásárlásakor egyeztetett feltételek, valamint az Eladó által a megfelelő anyagokban feltüntetett feltételek mellett érvényesek.

 

11.2 A vásárlói igények érvényesítéséhez a jelen ÁÜF megfelelő rendelkezéseinek, valamint a vásárló, mint fogyasztó védelmét figyelembe vevő vásárlói jogok érvényre juttatásához az üzleti világban e téren általában használt eljárások alkalmazására kerül sor.

 

11.3 A fogyasztók peren kívüli panaszait az Eladó az eshop@molo-sport.hu elektronikus címen keresztül intézi. A vásárló panaszával kapcsolatos eljárás lezárásáról szóló tájékoztatást az Eladó a vásárló elektronikus címére küldi meg.

 

XII. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

12.1. Az Eladó feldolgozza a vásárló által az Áru megvásárlásakor közölt személyes adatokat, és a vásárló egyetért személyes adatai feldolgozásával, valamint felhasználásával az Eladó felé.  Az Eladó minden, a vásárló által közölt adatot feldolgoz, különösen:

 • vezeték- és keresztnév
 • e-mail
 • telefonszám
 • cím
 • fizetőkártya adatai: kibocsájtó, kártya lejárati dátuma + az első és utolsó négy számjegy, mindez a 12.4. cikkben feltüntetett feltételek mellett.

 

A személyes adatokat az Eladó rendszerint közvetlenül a Vásárlótól szerzi meg az Eladó weboldalán keresztül, vagy a Vásárlóval való kommunikáció során. A fizetőkártya adatait a Global Payments Europe, s.r.o., statisztikai számjel: 27088936, V olšinách 626/80, Strašnice, CZ-100 00 Prága 10 székhelyű fizetőkapu üzemeltetőjétől kapjuk meg, aki az említett személyes adatokat mint adatfeldolgozó fogja feldolgozni számunkra, ha ehhez hozzájárul, például a megfelelő beleegyező négyzet bejelölésével. Ezzel a hozzájárulással Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy ezeket az adatokat a Global Payments Europe, s.r.o. átadja az Eladónak.

12.2. A feljebb feltüntetett személyes adatok, a fizetőkártya adatainak kivételével, a Szerződés végrehajtása, a szerződő felek azonosítása és a Szerződés teljesítése, továbbá a szerződés nyilvántartásba vétele és a felek jogainak és kötelezettségeinek esetleges későbbi alkalmazása és védelme céljából kerülnek feldolgozásra. Ezen feltüntetett személyes adatok a fent említett céllal kerülnek feldolgozásra a szerződéses viszony időtartamára, továbbá a szerződés megszűnését követő további 10 évre, hacsak egy másik jogszabály nem írja elő a szerződéses dokumentumok hosszabb időtartamra történő fenntartását.

12.3. Az e-mail cím és a telefonszám feldolgozásra kerülnek a kereskedelmi tájékoztató adatbázisába való felvétel céljából („Marketing célokhoz való hozzájárulás“), amennyiben a vásárló hozzájárulását adja ehhez a feldolgozáshoz, például az Áru megrendelésekor a jelölőnégyzet bejelölésével a hozzájárulás megadásához vagy a jelölőnégyzet nem bejelölésével a hozzájárulás megtagadásához, és ez mindig az utolsó megkötött Szerződést követő 3 évig, hacsak nem hosszabbítja meg ezt az időszakot. A kereskedelmi tájékoztató kiküldéséhez való hozzájárulását bármikor könnyen visszavonhatja például levélben, e-mailben az eshop@sportisimo.hu címre küldve, a kereskedelmi tájékoztatóban található hivatkozásra kattintva, SMS vagy egyéb megfelelő formában, ezzel a feltüntetett személyes adatai törölve lesznek az adatbázisból. A marketing célú hozzájárulás magában foglalja különösen:

 • az általános kereskedelmi tájékoztató továbbításának engedélyezését,
 • a személyre szabott kereskedelmi tájékoztató/célzott reklámok küldését,
 • a versenyekre vonatkozó információkat (fogyasztói),
 • az Eladóra, a vásárlásra vagy az Árura irányuló elégedettségi és értékelési kérdések kiküldését,
 • a nyújtott szolgáltatások javítására vagy ellenőrzésére és az Áru eladására vonatkozó egyéb tájékoztató, kérdés vagy kérelem kiküldését, valamint a vevő, mint ügyfél közvélemény-kutatását – mindig az Eladó Áruval/szolgáltatással összefüggésben.

 

12.4. A Vásárló későbbi vásárlásainak megkönnyítése érdekében a fizetőkártya adatai további feldolgozásra kerülnek a megrendelt Áru fizetése során történő adatok előkitöltése révén, amennyiben a Vásárló ehhez hozzájárulását adja, például a megfelelő négyzet bejelölésével, az utolsó Szerződéstől számított 3 éves időszakra, hacsak ez az időszak nem kerül meghosszabbításra. A fizetőkártya adatainak feldolgozását bármikor könnyen leállíthatja/visszavonhatja például levél, eshop@sportisimo.hu címre küldött e-mail, vagy más megfelelő módon keresztül, és az adatok törlésre kerülnek az adatbázisokból.

12.5. Az Eladó a személyes adatokat mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

12.6. A személyes adatokat az Eladó dolgozza fel, ugyanakkor a következő adatfeldolgozók is megtehetik, különösen:

- Exponea CZ, s.r.o. marketing szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató, székhelye: Rohanské nábřeží 678/29, 186 00, Cz-Prága 8, statisztikai számjel: 05927927,

- Global Payments Europe, s.r.o., statisztikai számjel: 27088936, székhely: V olšinách 626/80, Strašnice, CZ-100 00 Prága 10

- Szállítási szolgáltatók,

- Olyan illetékes adatbázis-, analitikus- vagy szoftverrendszer-, szolgáltatás- és applikáció-feldolgozók, akik megfelelnek az adatvédelmi irányelveknek.

Az Eladó a személyes adatokat továbbíthatja más, a Cseh Köztársaságon kívüli szervereknek vagy fióktelepnek, valamint más harmadik országokból származó, megbízható társaságnak, akik az adatkezelést végzik.

12.7. Az Eladó a személyes adatok védelme érdekében minden észszerű eszközt és megfelelő intézkedést igénybe vesz, és ugyanezt követeli meg minden a személyes adatok feldolgozását végző harmadik féltől is.

12.8. Abban az esetben, ha a vásárlónak bármilyen kérdése, észrevétele vagy aggálya van a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, bármikor felveheti a kapcsolatot az Eladóval.

12.9. A vásárlónak különösen joga van felvenni a kapcsolatot az Eladóval, amennyiben a jövőben már nem kíván kereskedelmi tájékoztatót kapni.

12.10. A vásárló az adatvédelemmel összefüggésben jogosult:

- tájékoztatást kérni az Eladótól a feldolgozás alatt álló személyes adatairól,

- hozzáférést kérni ezekhez az adatokhoz az Eladótól, aktualizáltatni, módosíttatni, esetlegesen kérheti a feldolgozás korlátozását,

- kérelmezni a személyes adatok törlését – kivéve a fenti 12.1 bekezdés szerint feldolgozott adatokat a Szerződés teljesítéséhez,

- az adathordozhatóságra,

- a feldolgozott személyes adatok másolatára,

- kifogás benyújtására az Eladónál a személyes adatainak feldolgozása tekintetében,

- panasz benyújtására a cseh Adatvédelmi Hivatalnál (https://www.uoou.cz),

- bírói jogvédelemre, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a jogi előírásoknak megfelelően jogai sérültek a személyes adatainak feldolgozása során.

12.11. Az Eladó ezúton tájékoztatja a vásárlót, hogy a személyes adatok védelmét felügyelő szerv a cseh Adatvédelmi Hivatal, székhelye Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000 (uoou.cz), a szervezet/Eladó regisztrációs száma 00032409.

12.12. Az Eladó a személyes adatokat meghatározott adatfeldolgozók bevonásával jogosult feldolgozni, és a vásárló tudomásul veszi, hogy az ily módon meghatározott adatfeldolgozó(k) bevonásához már nincs szükség további hozzájárulására.

12.13. Az adatvédelemmel kapcsolatos további információk az Oldalakon máshol is feltüntetésre kerülhetnek.

 

XIII.    A FOGYASZTÓI JOGVITÁK PEREN KÍVÜLI RENDEZÉSE

13.1 A vásárló és az Eladó közötti esetleges viták, illetve követelmények, stb. esetén az Eladó minden esetben tör ekszik azok megvitatására és a feleket kölcsönösen kielégítő megoldására.

13.2.    Amennyiben azonban nem sikerül kielégíteni a vásárló igényeit, és a vásárló, illetve az Eladó közötti vita nem rendeződik, a vásárló az adásvételi szerződésből vagy szolgáltatási szerződésből következő fogyasztói jogvita ún. peren kívüli rendezésére jogosult (továbbiakban "fogyasztói jogvita").

13.3 Az általunk végzett áruértékesítéssel vagy szolgáltatásnyújtással kapcsolatos fogyasztói jogviták esetén a peren kívüli rendezést tekintve illetékes szervek: a Cseh Köztársaságban a Cseh Kereskedelmi Felügyelet - www.coi.cz, Magyarországon pedig a Békéltető Testület - http://bekeltet.hu, cím: 1016 Budapest, Krisztina krt 99 310, e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu ; Telefon: (1) 488 2131; Fax: (1) 488 2186), amelynek segítsége bármilyen fogyasztói jogvita esetén kérhető.

13.4   Továbbá peren kívüli vitarendezésre tett indítvány benyújtására, valamint a fogyasztói jogviták (beleértve a határokon átnyúló vitákat is) peren kívüli rendezéséről szóló információk beszerzésére a következő honlapon is lehetőség nyílik:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. A fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése céljával további ún. megbízott személyek is létrejöhetnek, amelyeknél szintén kezdeményezhető peren kívüli rendezés.

Fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése során az eljárási szabályzat előírja, hogy azt a fogyasztó (esetleg más megbízott személy) indítványozza, miközben az indítványnak a következőket kell tartalmaznia:

 1. a) a vitás felek azonosító adatai (eladói és vásárlói adatok),
 2. b) a jelentőséggel bíró tények érthető ismertetése (a vita lényege),
 3. c) annak feltüntetése, hogy az indítványozó (Ön) mit kér (pl. a vételár visszatérítését, árucserét, stb.),
 4. d) az indítványozó vita tárgyát képező jogának eladó felé történő első érvényesítésének dátuma (pl. első reklamáció),
 5. e) nyilatkozat arról, hogy az ügyben nem született bírósági döntés, választottbírósági ítélet és a felek között nem született megállapodás a fogyasztói jogvita peren kívüli rendezése tárgyában, nem indult bírósági eljárás, választottbírósági eljárás sem a fogyasztói jogvita peren kívüli rendezésére irányuló e törvény szerinti eljárás,
 6. f) dátum és az indítványozó (Ön) aláírása.

Az indítványhoz mellékelni kell az arról szóló igazolást, hogy az indítványozónak nem sikerült közvetlenül (pl. levelezés stb. útján) megoldani a vitát, továbbá az állításokat alátámasztó további írásos anyagokat. Amennyiben az indítványozó meghatalmazás útján képviselteti magát, az indítványhoz mellékelni kell e meghatalmazást. A  peren kívüli fogyasztói jogvita rendezésére az elindítását követően 90 napon áll rendelkezésre. Különösen bonyolult viták esetében a fenti határidő meghosszabbítható, éspedig legfeljebb további 90 nappal.

13.5 A peren kívüli fogyasztói jogvita rendezésére a következőkkel nyílik mód:

 1. a) felek közötti megállapodással (önkéntes),
 2. b) a fogyasztó arra vonatkozó egyoldalú nyilatkozatával, hogy a továbbiakban nem vesz részt a vita rendezésében,
 3. c) elhalálozással, holttá nyilvánítással, eltűntté nyilvánítással vagy a felek egyikének jogutód nélküli megszűnésével,
 4. d) a vita rendezésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen leteltével,
 5. e) az indítvány elutasításával (hibái miatt).

 

 

13.6 A fogyasztói jogviták peren kívüli rendezése díjmentes. A fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésével kapcsolatos költségeket a felek maguk viseli.

13.7  Az illetékes szerv megállapítja a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésének azon szabályait, amelyek a fogyasztói jogviták során alkalmazandó eljárást a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban szabályozzák.

13.8  Abban az esetben, ha a fogyasztói jogvita peren kívüli rendezése nem eredményezi a jogvita megoldását, Ön természetesen bármikor bírósághoz fordulhat. Természetesen Ön nem köteles igénybe venni a fogyasztói jogvita peren kívüli rendezésének lehetőségét sem (bár az természetesen mindig ajánlott), és a fogyasztói jogvita megoldását kérve bármikor az illetékes bírósághoz fordulhat.

 

XIV.    SÜTIK

14.1. Mik azok a sütik?

A sütik olyan kisméretű fájlok, amelyeket a felhasználó/látogató számítógépének (mobil eszközének) merevlemezén tárolunk. A szóban forgó fájl beazonosítja az adott eszköz honlapon tett látogatásával kapcsolatos egyedi információkat. A szóban forgó adatok például tartalmazhatják a kapcsolódó számítógép IP-címét, a látogatás dátumát és időpontját, a hivatkozás URL címét (az oldalt, ahonnan a látogató érkezett), a honlapunkon meglátogatott oldalakat/termékeket, az alkalmazott böngésző típusát, a meglátogatott oldalakat, stb. A süti fájlok érvényessége/működése vagy az internetes kapcsolat végével (a készülék oldalakról/Internetről történő lekapcsolódásával), vagy bizonyos korlátozott időtartam lejártával ér véget.

14.2 A használat oka

E fájlokat és információkat cégünk az általa kínált és nyújtott szolgáltatások javítása és fejlesztése érdekében használja. A süti fájlok használata biztosítja a honlap jobb használhatóságát, valamint megkönnyíti az oldalak használatát.

14.3 Személyes adatok védelme

A süti fájlokat úgy használjuk, hogy az ily módon szerzett információk/adatok alapján a felhasználó személye ne legyen beazonosítható, éspedig még a rendelkezésünkre álló információk alapján sem.

 

14.4 A süti fájlok típusai

Általában, és mindig figyelembe véve a releváns információ-technológiai fejlődést, a következő süti típusokat használjuk:

(i) Feltétlenül szükséges - honlapunk működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik, például azok, amelyek lehetővé teszik a mozgást honlapunkon, valamint egyes funkciók megjelenítését. Ezek a sütik például a megrendelés lezárási folyamatának minden egyes lépésekor biztosítják a bevásárlókocsi elmentését;

(ii) Funkcionalitási - még kellemesebb felhasználói élményt biztosító sütik. Ezeket a fájlok segítenek elmentetni a bevásárlókocsit, illetve emlékeztetnek rá, továbbá lehetővé teszik kívánságlisták stb. létrehozását;

(iii) Teljesítmény - látogatóink vásárlói magatartásának megértését segítő sütik. Folyamatosan segítséget nyújtanak honlapunk javításához annak érdekében, hogy a vásárlás az Ön számára a lehető legkönnyebb és legélvezetesebb legyen;

(iv) Interaktív - véleménynyilvánítást segítő sütik - mit gondol Ön a termékeinkről, holnapunkról stb. ... E sütik segítséget nyújtanak Önnek ahhoz, hogy elmondhassa a közösségi médiákban, ha tetszenek a termékeink, vagy ajánlja őket, esetleg segítenek kommunikálni az ügyfélszolgálatunkkal. A többi (potenciális) ügyfélnek segítséget is nyújthat azzal, ha a termékeinket értékeli, és véleményezi azokat;

(v) Célzási - ezek a sütik megjegyzik az Ön termékekkel és vásárlással kapcsolatos preferenciáit. Lehetővé teszik a számunkra, hogy kiderítsük, mi az, amit szeret. Így például ha a keresési eredményeket nézi a böngészőkben, a megjelenítésre kerülő reklámok jobban fognak kapcsolódni az Ön preferenciáihoz.

 1. Ha le szeretné tiltani a sütik használatát

Az eszköz - használt böngésző beállításait bármikor úgy módosíthatja, hogy ha nem ért kifejezetten egyet a használatukkal, akkor az eltávolítsa a süti fájlokat, vagy megakadályozza az elmentésüket. A süti fájlok beállításainak módosításáról szóló további információkat a készülék vagy az eszköz vagy a böngésző Súgó oldalain talál. A leggyakoribb böngészők beállításaival kapcsolatos tájékoztatást az alábbi címeken talál:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies#w_cookie-settings

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

 

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15.1    Jelen ÁÜF az Eladó Oldalain feltüntetett szövegezésnek megfelelően a Megrendelés megerősítésének napján abban az esetben érvényesek, ha a résztvevők nem kötöttek ettől eltérő értelmű írásos megállapodást. Amennyiben a megrendelés elküldésére az ÁÜF módosításának napját követően kerül sor, az aktuális szövegezésű ÁÜF rendelkezései vonatkoznak rá.

15.2 Az Eladó saját belátása szerint módosíthatja a jelen ÁÜF-et azzal, hogy az ÁÜF módosítása minden esetben közzétételre kerül az Oldalakon, illetve az oldalakon mindig az aktuális szövegezésű ÁÜF kerülnek feltüntetésre. Az Oldalakon az előző időszakokban érvényes ÁÜF is megtalálhatók.